Câu 36 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính các tổng sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính các tổng sau :

LG a

Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết rằng số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39 366;

Phương pháp giải:

- Tính \(q = \frac{{{u_2}}}{{{u_1}}}\)

- Tính số các số hạng của CSN theo công thức \({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}}\)

- Tính tổng \[{S_n} = \frac{{{u_1}\left( {1 - {q^n}} \right)}}{{1 - q}}\]

Lời giải chi tiết:

Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho.

Ta có:  \(q = {{{u_2}} \over {{u_1}}} = {{54} \over {18}} = 3\)

Giả sử cấp số nhân có n số hạng ta có :

\(\eqalign{
& 39366 = {u_n} = {u_1}.{q^{n - 1}} = {18.3^{n - 1}} \cr 
& \Rightarrow {3^{n - 1}} = {{39366} \over {18}} = 2187 = {3^7} \cr&\Rightarrow n = 8 \cr 
& \Rightarrow {S_8} = {u_1}.{{1 - {q^8}} \over {1 - q}} = 18.{{1 - {3^8}} \over {1 - 3}} \cr&= 59040 \cr} \)

LG b

Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết rằng số hạng đầu bằng \({1 \over {256}}\) , số hạng thứ hai bằng \({{ - 1} \over {512}}\) và số hạng cuối bằng  \({1 \over {1048576}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& q = {{{u_2}} \over {{u_1}}} = - {1 \over 2} \cr 
& {u_n} = {u_1}.{q^{n - 1}} \cr&\Rightarrow {1 \over {1048576}} = {1 \over {256}}.{\left( { - {1 \over 2}} \right)^{n - 1}} \cr 
& \Leftrightarrow {\left( { - \frac{1}{2}} \right)^{n - 1}} = \frac{1}{{4096}} = {\left( { - \frac{1}{2}} \right)^{12}} \cr&\Leftrightarrow n - 1 = 12 \Leftrightarrow n = 13\cr& \Rightarrow {S_{13}} = {1 \over {256}}.{{1 - {{\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)}^{13}}} \over {1 - \left( { - {1 \over 2}} \right)}}\cr& = {{2731} \over {1048576}} \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close