Câu 3.4 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.4 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào cho ta phương trình tương đương, phép biến đổi nào không cho ta phương trình tương đương ?

a. Lược bỏ số hạng \(\dfrac{7}{{x - 1}}\)  ở cả hai vế của phương trình

\({x^2} + 1 + \dfrac{7}{{x - 1}} = 2x + \dfrac{7}{{x - 1}}\)

b. Lược bỏ số hạng \(\dfrac{5}{{x - 2}}\) ở cả hai vế của phương trình

\({x^2} + 1 + \dfrac{5}{{x - 2}} = 2x + \dfrac{5}{{x - 2}}\)

c. Thay thế \({\left( {\sqrt {2x - 1} } \right)^2}\) bởi 2x – 1 trong phương trình

\({\left( {\sqrt {2x - 1} } \right)^2} = 3x + 2\)

d. Chia cả hai vế của phương trình \(x + 3 = {x^2} + 3\) cho x

e. Nhân cả hai vế của phương trình \(\dfrac{{{x^2} + 1}}{x} = 2 + \dfrac{1}{x}\) với x.

Lời giải chi tiết

a. Không ;

b. Có ;

c. Không ;

d. Không ;

e. Không.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài