Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

RQ là gì và ý nghĩa của nó?

Lời giải chi tiết

* Hệ số hô hấp (RQ): Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

RQ của nhóm cacbohiđrat bằng 1: Ví dụ:

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H20

RQ = 6/6 = 1.

RQ của nhóm lipit, prôtêin < 1

RQ của nhiều axit hữu cơ > 1.

* Ý nghĩa của hệ số hô hấp: Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và trên cơ sở đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây và trên cơ sở hệ số hô hấp để quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close