Câu 3 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng. Những hợp chất nào sau đây có đơn phân là glucôzơ ?

a) Tinh bột và saccarôzơ          b) Glicôgen và saccarôzơ

c) Saccarôzơ và xenlulôzơ        d) Tinh bột và glicôgen

e) Lipit đơn giản

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết

Đáp án: d) Tinh bột và glicôgen

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài