Câu 3 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 3 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Hãy điền các từ ngữ: rút khỏi kinh thành, tấn công, điên cuồng, không tìm thấy, đói khát, mệt mỏi vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp

Cả ba lần, trước cuộc …………… của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ động …………… Thăng Long. Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, nhưng ………….. một bóng người, một chút lương ăn. Chúng ……………… phá phách,  nhưng chỉ thêm ………… và ……………

Trả lời:

Cả ba lần, trước cuộc tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long. Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, nhưng không tìm thấy một bóng người, một chút lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏiđói khát.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close