Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Trước khi vào xâm lược nước ta, quân Mông – Nguyên đã:

☐ Tung hoành khắp châu Á

☐ Tung hoành khắp châu Âu

☐ Tung hoành khắp châu Á, châu Âu.

☐ Tung hoàng khắp thế giới.

b) Trả lời câu hỏi của vua Trần tại Hội nghị Diên Hồng: “Nên đánh hay nên hòa” tiếng hô đồng thanh “Đánh” là của:

☐ Trần Thủ Độ

☐ Trần Hưng Đạo

☐ Các bô lão ở Hội nghị Diên Hồng

☐ Nhân dân

Trả lời:

a) Trước khi vào xâm lược nước ta, quân Mông – Nguyên đã:

☒ Tung hoành khắp châu Á, châu Âu.

b) Trả lời câu hỏi của vua Trần tại Hội nghị Diên Hồng: “Nên đánh hay nên hòa” tiếng hô đồng thanh “Đánh” là của:

☒ Các bô lão ở Hội nghị Diên Hồng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close