Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A)  Toàn bộ các ô trong bảng

(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảo

Hãy chọn câu đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là :

B: Ô chứa con trỏ soạn thảo

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem