Câu 25 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50.

LG a

Mô tả không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu \(\Omega {\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {1,2,3, \ldots ,50} \right\}\)

LG b

Gọi A là biến cố “Số được chọn là số nguyên tố”. Hãy liệt kê các kết quả thuận lợi cho A.

Lời giải chi tiết:

Kết quả thuận lợi cho A là :

\({\Omega _A} = \){2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}

LG c

Tính xác suất của A.

Lời giải chi tiết:

Xác suất của A là  \(P\left( A \right) = {{\left| {{\Omega _A}} \right|} \over {\left| \Omega \right|}} = {{15} \over {50}} = {3 \over {10}}\)

LG d

Tính xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4.

Lời giải chi tiết:

Gọi B:"Số được chọn nhỏ hơn 4" thì \({\Omega _B} = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

Xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4 là :

\(P\left( B \right) = {{\left| {{\Omega _B}} \right|} \over {\left| \Omega \right|}} = {3 \over {50}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close