Bài 2 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 2 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức tính áp suất chất lỏng tại một nơi trong chất lỏng. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.

Một cái đập ngăn nước, khoảng cách từ mặt nước xuống đến đáy đập là 4m. Trọng lượng riêng của nước là \(10000\,N/{m^3}\) . Tìm áp suất do nước tác dụng lên một vị trí ở chân đập.

Lời giải chi tiết

- Công suất tính áp suất chất lỏng:

p = d.h

Trong đó: p là áp suất chất lỏng gây ra tại một nơi trong chất lỏng.

                 d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

                 h là độ sâu tại nơi đang xét so với mặt thoáng của chất lỏng.

Một cái đập ngăn nước, khoảng cách từ mặt nước xuống đáy đạp là 4m.Trọng lượng riêng của nước là \(10000N/{m^3}\) . Tim do áp suất do nước tạo lên một vị trí ở chân đập.

- Ta có \(p=d.h=4.10000=40000N/{m^2}\) .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close