Câu 2 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng trục

Quảng cáo

Bài 2. Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc và  (Hình 3.3). Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau, hệ hai đĩa quay với tốc độ góc  có độ lớn và được xác định bằng công thức

A.\(\omega = {{{I_1} + {I_2}} \over {{I_1}{\omega _1} + {I_2}{\omega _2}}}\)  

B.\(\omega = {{{I_1}{\omega _1} + {I_2}{\omega _2}} \over {{I_1} + {I_2}}}\)                 

C.\(\omega = {{{I_1}{\omega _2} + {I_2}{\omega _1}} \over {{I_1} + {I_2}}}\)  

D.\(\omega = {{{I_1}{\omega _1} - {I_2}{\omega _2}} \over {{I_1} + {I_2}}}\)

Giải

Hai đĩa tròn có momen quán tính I1, I2 quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc nên tổng momen động lượng của hệ 2 vật là:

\(L = {L_1} + {L_2} = {I_1}{\omega _1} + {I_2}{\omega _2}\).

Khi cho hai đĩa dính vào nhau, momen quán tính của hệ 2 vật là \(I = {I_1} + {\rm{ }}{I_2}\).

Suy ra :

\(L = I\omega = {I_1}{\omega _1} + {I_2}{\omega _2} \\\Leftrightarrow ({I_1} + {I_2})\omega = {I_1}{\omega _1} + {I_2}{\omega _2}\\ \Leftrightarrow \omega = {{{I_1}{\omega _1} + {I_2}{\omega _2}} \over {{I_1} + {I_2}}}.\)

Chọn đáp án B.  

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài