Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ 1 :

procedure Ve_Hcn;

begin

writeln('* ******');

writeln (' *        * ');

writeln('* ******');

end;

Ví dụ 2: Thủ tục không có tham số:

Procedure vietgidi();

Begin 

       Writeln('Viet mot cai gi do');

End;

Ví dụ 3 : Hàm không có tham số

Function Traveso():integer;

Begin

       Traveso:=3;

End;

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close