Câu 15.1, 15.2, 15.4 phần bài tập trong SBT – Trang 69, 70 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 15.1, 15.2, 15.4 phần bài tập trong SBT – Trang 69, 70 VBT Vật lí 8.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

15.1.

Hai bạn Long và Nam thi kéo nước từ một giếng lên. Long kéo nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo gàu nước lên Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. So sánh công suất trung bình của Long và Nam.

A. Công suất của Long lớn hơn vì gàu nước của Long nặng gấp đôi.

B. Công suất của Nam lớn hơn vì thời gian kéo nước của Nam bằng một nửa thời gian kéo nước của Long.

C. Công suất của Nam và Long là như nhau.

D. Không thể so sánh được.

Phương pháp giải:

Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian: \(P = \dfrac{A}{t}\)

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Công suất của Nam và Long là như nhau. 

Vì Long kéo gàu nước nặng gấp đôi của Nam ( lực kéo của Long gấp đôi của Nam), họ cùng kéo gàu nước từ 1 giếng lên ( quãng đường dịch chuyển của vật là giống nhau) nên công Long thực hiện gấp đôi Nam. Thời gian kéo gàu nước lên Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. Theo công thức tính công suất \(P = \dfrac{A}{t}\) ta có công suất của Nam và Long là như nhau. 

15.2.

Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.

Phương pháp giải:

Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian: \(P = \dfrac{A}{t}\)

Lời giải chi tiết:

Công người đó đi được: A = 10 000. 40 = 400 000J

Thời gian người đó đi bộ là: t = 2.3600 = 7200s

Công suất của một người đi bộ là:

\(\wp  = {A \over t} = {{400000} \over {7200}} \approx 55,55W\)

15.4.

Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m3/phút, khối lượng riêng nước là 1000kg/m3.

Phương pháp giải:

Khối lượng vật: m = D.V

Công thực hiện được: A = F.s

Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian: \(P= \dfrac{A}{t}\)

Lời giải chi tiết:

Trọng lượng 1m3 nước là P = 10 000N

Trong thời gian t = 1phút = 60s có 120 m3 nước rơi từ h = 25m

Công A = 120 . 10 000 . 25 = 30 000 000 J

Công suất của dòng nước: 

\(\wp  = {A \over t} = {{30000000} \over {60}} = 500000W = 500kW\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close