Câu 10 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số và chia hết cho 5 ?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số và chia hết cho 5 ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5.

Đếm số cách chọn của mỗi chữ số và dùng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Gọi số A có 6 chữ số cần tìm có dạng \(\overline {abcdeg }, (a \ne 0) \)

+) a khác 0 nên a có 9 cách chọn {1,2,..,9}

+) A chia hết cho 5 nên chữ số tận cùng \(g \in {0;5}\). Vậy g có 2 cách chọn.

+) Các chữ số b, c, d, e mỗi chữ số có 10 cách chọn {0,1,2,...,9}

Theo quy tắc nhân ta có : \(9.10.10.10.10.2 = 180000\) số

Vậy có 180000 số có 6 chữ số chia hết cho 5.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài