Câu 1 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh:

☐ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ.

☐ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Toản

☐ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn.

☐ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.

b)  Chức quan nào của nhà Trần trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều:

☐ Khuyến nông sứ

☐ Đồn điền sứ

☐ Hà đê sứ

☐ Đại sứ.

Trả lời:

a) Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh:

☒ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.

b) Chức quan nào của nhà Trần trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều:

☒ Hà đê sứ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close