Câu 1 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để hai sóng sáng kết hợp

Quảng cáo

Câu 1. Để hai sóng sáng kết hợp, có bước sóng  tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau, thì hiệu đường đi của chúng phải

A. Bằng 0.                                                                   

B. Bằng \(k\lambda \) (với \(k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)).

C. Bằng \(\left( {k - {1 \over 2}} \right)\lambda \) (với \(k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)).                 

D. Bằng \(\left( {k\lambda + {\lambda \over 4}} \right)\)(với \(k = 0,1,2,....\)).

Giải

Để hai sóng ánh sáng kết hợp có bước sóng \(\lambda \) tăng cường lẫn nhau khi có giao thoa thì  \({d_2} - {d_1} = k\lambda \;(k = 0, \pm 1, \pm 2,....).\)

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài