Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Tóm tắt mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Phong trào Ngũ tứ:

+ Bùng nổ ngày 4 - 5 – 1919, mở đầu bằng cuộc biểu tình của 3.000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

+ Phong trào nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lôi cuốn đông đảo công nhân, nông dân, trí thức yêu nước tham gia. Lực lượng chủ yếu của phong trào chuyển từ sinh viên sang giai cấp công nhân.

=> Ý nghĩa: Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào chống đế quốc, chống phong kiến. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc. Các nhóm cộng sản được hình thành tại một số thành phố.

- Tháng 7 - 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thành lập.

Phong trào Ngũ tứ (tranh vẽ)

Mục b

b) Hoạt động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

- 1926 - 1927: Đảng Công sản lãnh đạo chiến tranh cách mạng lật đổ quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc.

- 1927 - 1937: nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm lật đổ nền thống trị phản động của tập đoàn Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch.

- Tháng 7 - 1937: Đảng cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược.

ND chính

Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939: phong trào Ngũ tứ và những hoạt động của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close