Bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.

Quảng cáo

Đề bài

Bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

Lời giải chi tiết

1. Mục đích, yêu cầu

Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đối xâu.

2. Nội dung

Bài 1. Nhập vào từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không. Xâu đôi xứng có tính chất đọc nó từ phải sang trái cũng như từ trái sang phải (còn được gọi là xâu palindrome).

Hãy chạy thử chương trình sau:

var i, x: byte;

a, p: string; begin

write('Nhap vao xau: ’); readln(a);

X:= length(a); {xac dinh do dai xau}

p: = ' ', {khoi tao xau rong} for i:= X downto 1 do

p:= p+a[i]; {tao xau dao nguoc} if a= p then

write('xau la palindrome') else

write ( 'xau khong la palindrome' ) ,

readln

end.

Hãy viết lại chương trình trên, trong đó không cần có biến xâu p.

Bài 2. Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự s và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong s (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Bài 3. Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài