Quảng cáo
 • Bài 1 trang 120

  Trong không gian, hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 120

  Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 120

  Trong không gian, đường thẳng song song với mặt phẳng khi và chỉ khi:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 120

  Trong không gian, hai mặt phẳng song song với nhau khi và chỉ khi:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 120

  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BD. Điểm P thuộc cạnh AC sao cho PA = 2PC

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 120

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, SD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (AMN) với mỗi mặt phẳng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 120

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD) và AB = 2CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB. Chứng minh rằng:

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 120

  Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Lấy M, M’ lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BC, B’C’; lấy các điểm G, G’, K lần lượt thuộc các đoạn AM, A’M’, A’B sao cho \(\frac{{AG}}{{AM}} = \frac{{A'G'}}{{A'M'}} = \frac{{A'K}}{{A'B}} = \frac{2}{3}\)

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 120

  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, C’D’.

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 120

  Một khối gỗ có các mặt đều là một phần của mặt phẳng với (ABCD) // (EFGH), CK // DH. Khối gỗ bị hỏng một góc (Hình 91). Bác thợ mộc muốn làm đẹp khối gỗ bằng cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng (R) đi qua K và song song với mặt phẳng (ABCD).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo