Bài tập 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống sau:

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống sau:

a) \({{x - 1} \over {2x + 1}} = {{{x^2} - x} \over {...}}\) ;

b) \({{{{(x + 2)}^2}} \over {{x^2} + 2x}} = {{...} \over x}\) .

Lời giải chi tiết

a) Vì \({x^2} - x = x\left( {x - 1} \right)\)

Đã nhân tử ở vế trái cho x nên cũng phải nhân mẫu ở vế trái cho x. Do vậy \(... = \left( {2x + 1} \right)x\)

b) Vì \({x^2}2x = x\left( {x + 2} \right)\).

Đã chia mẫu ở vế trái cho \(x + 2\) nên cũng phải chia tử ở vế trái cho \(x + 2\). Do vậy \(... = {{{{\left( {x + 2} \right)}^2}} \over {x + 2}} = x + 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close