Bài 6 trang 83 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 83 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Ở nhiệt độ \({25^0}C\) , độ tan của muối ăn là 36 gam và của đường là 204 gam. Hãy tính nồng độ % của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Lời giải chi tiết

Độ tan ( S) của một chất trong nước là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Đối với dung dịch muối ăn:

\(\left. \matrix{  {S_{NaCl}} = {m_{NaCl}} = 36gam \hfill \cr  {m_{{H_2}O}} = 100gam \hfill \cr}  \right\}\) \(\Rightarrow {m_{{\rm{dd}}}} = 36 + 100 = 136gam\)

\(C{\% _{NaCl}} = {{{m_{NaCl}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {{36} \over {136}}.100 \) \(= 26,47\% \)

Đối với dung dịch đường:

\(\left. \matrix{  {S_{{\text{đường}}}} = {m_{{\text{đường}}}} = 204gam \hfill \cr  {m_{{H_2}O}} = 100gam \hfill \cr}  \right\}\) \( \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}}} = 204 + 100 = 304gam\)

\(C{\% _{{\text{đường}}}} = {{{m_{{\text{đường}}}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {{204} \over {304}}.100 \) \(= 67,11\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close