Bài tập 5 trang 10 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 11 VBT lịch sử 8: Cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản Pháp trên lĩnh vực tư tưởng đã diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

- Trước khi Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản trên lĩnh vực tư tưởng diễn ra như thế nào?

- Ba nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản thời đó là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:

+ Hoàn cảnh: Đầu thế kỉ XVIII, ở Pháp diễn ra cuộc cách mạng trên lĩnh vực tư tưởng, còn gọi là trào lưu Triết học ánh sáng.

+ Nội dung: Thông qua những tác phẩm của mình, các nhà tư tưởng tiến bộ đã: kịch liệt phê phán sự thối nát, lạc hậu của nhà nước phong kiến và giáo hội; đưa ra những lý thuyết về việc xây dựng nhà nước mới.

+ Kết quả: Cuộc đấu tranh này đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến. Động viên quần chúng về mặt tư tưởng. Dọn đường cho cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ.

- Ba nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản thời đó là:

  + Mông-te-xki-ơ.

  + Vôn-te.

  + Rút-xô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close