Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Kiểm tra xem -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra xem \(-3\)  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

a) \(x + 2 > 1\)

b) \(-2x + 1 > 5\)

c) \(2x + 3 < -2\)

d) \(3x - 4 \le  - 13\)

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \(x + 2 > 1,\) ta được \(-3 + 2 > 1\) là khẳng định sai.

Vậy \(x = -3\) không phải là nghiệm của bất phương trình \(x + 2 > 1\)

b) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \(-2x + 1 > 5\)

Ta được \( - 2.( - 3) + 1 > 5\) là khẳng định đúng.

Vậy \(x = -3 \) là một nghiệm của bất phương trình \(-2x + 1 > 5\)

c) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \(2x + 3 < -2\)

Ta được \(2.(-3) + 3 < -2\) là khẳng định đúng

Vậy \(x = -3\) là một nghiệm của bât phương trình \(2x +3 < -2\)

d) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \(3x - 4 \le  - 13\)

Ta được \(3.( - 3) - 4 \le  - 13\) là khẳng định đúng

Vậy \(x = -3\) là một nghiệm của bất phương trình \(3x - 4 \le  - 13\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close