Bài 9 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức :

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức :

\(A = a.{1 \over 2} + a.{1 \over 3} - a.{1 \over 4}\) với \(a = {{ - 4} \over 5}\).

\(B = {3 \over 4}.b + {4 \over 3}.b - {1 \over 2}.b\) với \(b = {6 \over {19}}\).

\(C = {3 \over 4}.c + {5 \over 6}.c - c.{{19} \over {12}}\) với \(c = {{2014} \over {2015}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & A = a.{1 \over 2} + a.{1 \over 3} - a.{1 \over 4} = a.\left( {{1 \over 2} + {1 \over 3} - {1 \over 4}} \right) = a.\left( {{6 \over {12}} + {4 \over {12}} - {3 \over {12}}} \right) = a.{7 \over {12}} = {{ - 4} \over 5}.{7 \over {12}} = {{ - 7} \over {15}}  \cr  & B = {3 \over 4}.b + {4 \over 3}.b - {1 \over 2}.b = b.\left( {{3 \over 4} + {4 \over 3} - {1 \over 2}} \right) = b.\left( {{9 \over {12}} + {{16} \over {12}} - {6 \over {12}}} \right) = b.{{19} \over {12}} = {6 \over {19}}.{{19} \over {12}} = {1 \over 2}  \cr  & C = {3 \over 4}.c + {5 \over 6}.c - c.{{19} \over {12}} = c.\left( {{3 \over 4} + {5 \over 6} - {{19} \over {12}}} \right) = c.\left( {{9 \over {12}} + {{10} \over {12}} - {{19} \over {12}}} \right) = c.0 = 0voic = {{2014} \over {2015}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close