Bài 9 trang 114 SGK Hóa học 10

Tính khối lượng

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

mHF =\(\dfrac{40 . 2,5}{100 }\) = 1kg

nHF =\(\dfrac{1000}{20 }\) = 50 mol

\(\begin{gathered}
{\text{Ca}}{{\text{F}}_{\text{2}}}\xrightarrow{{H = 80\% }}2HF \hfill \\
1\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,6\,mol \hfill \\
x\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50\,mol \hfill \\
\Rightarrow x = \frac{{1.50}}{{1,6}} = 31,25\,mol \hfill \\
\end{gathered} \)

 \(m_{CaF_{2}}\) = 31,25 . (40 + 19.2) = 2437,5 g      

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close