Bài 7 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, biết :

a) \(x.{1 \over 2} = {3 \over 8}\)                  b) \(x:{2 \over {11}} = 3{2 \over 3}\)

c) \(5{4 \over 7}:x = 13\)             d) \({5 \over 6}.x = {{ - 1} \over 6}:{2 \over 3}\)

e) \({{ - 2} \over 5} + {2 \over 7}:x = {1 \over 4}\)     

f) \(\left( {x - {2 \over {15}}} \right).{9 \over {25}} =  - {6 \over {25}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)x.{1 \over 2} = {3 \over 8}  \cr  & x = {3 \over 8}:{1 \over 2}  \cr  & x = {3 \over 8}.{2 \over 1}  \cr  & x = {{3.2} \over {8.1}} \Leftrightarrow x = {3 \over 4}  \cr  & b)x:{2 \over {11}} = {{11} \over 3}  \cr  & x = {{11} \over 3}.{2 \over {11}}  \cr  & x = {{11.2} \over {3.11}} \Leftrightarrow x = {2 \over 3}  \cr  & c)5{4 \over 7}:x = 13  \cr  &  \Leftrightarrow {{39} \over 7}:x = 13  \cr  & x = {{39} \over 7}:13  \cr  & x = {{39} \over 7}.{1 \over {13}}  \cr  & x = {{39.1} \over {7.13}} \Leftrightarrow x = {3 \over 7}  \cr  & d){5 \over 6}.x = {{ - 1} \over 6}:{2 \over 3}  \cr  & {5 \over 6}x = {{ - 1} \over 6}.{3 \over 2}  \cr  & {5 \over 6}x = {{ - 1.3} \over {6.2}}  \cr  & {5 \over 6}x = {{ - 1} \over 4}  \cr  & x = {{ - 1} \over 4}.{6 \over 5}  \cr  & x = {{( - 1).6} \over {4.5}} \Leftrightarrow x = {{ - 3} \over {10}}  \cr  & e){{ - 2} \over 5} + {2 \over 7}:x = {1 \over 4}  \cr  & {2 \over 7}:x = {1 \over 4} + {2 \over 5}  \cr  & {2 \over 7}:x = {5 \over {20}} + {8 \over {20}}  \cr  & {2 \over 7}:x = {{13} \over {20}}  \cr  & x = {2 \over 7}:{{13} \over {20}}  \cr  & x = {2 \over 7}.{{20} \over {13}} \Leftrightarrow x = {{40} \over {91}}  \cr  & f)\left( {x - {2 \over {15}}} \right).{9 \over {25}} = {{ - 6} \over {25}}  \cr  & x - {2 \over {15}} = {{ - 6} \over {25}}:{9 \over {25}}  \cr  & x - {2 \over {15}} = {{ - 6} \over {25}}.{{25} \over 9}  \cr  & x - {2 \over {15}} = {{ - 6.25} \over {25.9}}  \cr  & x - {2 \over {15}} = {{ - 2} \over 3}  \cr  & x = {{ - 2} \over 3} + {2 \over {15}}  \cr  & x = {{ - 10} \over {15}} + {2 \over {15}} \Leftrightarrow x = {{ - 8} \over {15}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close