Bài 6 trang 81 SKG Hình học 12 Nâng cao

Cho hai điểm. Tìm toạ độ điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm \(A\left( {{x_1};{y_1};{z_1}} \right)\) và \(B\left( {{x_2};{y_2};{z_2}} \right)\). Tìm toạ độ điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k (tức là \(\overrightarrow {MA}  = k\overrightarrow {MB} \)), trong đó \(k \ne 1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(k\overrightarrow u  = \left( {ka;kb;kc} \right)\) và 

\(\overrightarrow u = \overrightarrow v \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = a'\\
b = b'\\
c = c'
\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Giả sử \(M\left( {x;y;z} \right)\) thỏa mãn \(\overrightarrow {MA}  = k\overrightarrow {MB} \) với \(k \ne 1\).
Ta có \(\overrightarrow {MA}  = \left( {{x_1} - x;{y_1} - y;{z_1} - z} \right),\) \(\overrightarrow {MB}  = \left( {{x_2} - x;{y_2} - y;{z_2} - z} \right)\)

\(\overrightarrow {MA} = k\overrightarrow {MB}\) \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x_1} - x = k\left( {{x_2} - x} \right) \hfill \cr 
{y_1} - y = k\left( {{y_2} - y} \right) \hfill \cr 
{z_1} - z = k\left( {{z_2} - z} \right) \hfill \cr} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = {{{x_1} - k{x_2}} \over {1 - k}} \hfill \cr 
y = {{{y_1} - k{y_2}} \over {1 - k}} \hfill \cr 
z = {{{z_1} - k{z_2}} \over {1 - k}} \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 81 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Cho hình bình hành ABCD với A(-3 ; -2 ; 0), B(3 ; -3 ; 1), C(5 ; 0 ; 2). Tìm toạ độ đỉnh D và tính góc giữa hai vectơ

 • Bài 8 trang 81 SGK Hình học 12 Nâng cao

  a) Tìm toạ độ điểm M thuộc trục Ox sao cho M cách đều hai điểm A(1 ; 2 ; 3) và B(-3 ; -3 ; 2). b) Cho ba điểm. Tìm t để AB vuông góc với OC (O là gốc toạ độ).

 • Bài 9 trang 81 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Xét sự đồng phẳng của ba vectơ trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 10 trang 81 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Cho ba điểm a) Chứng minh A, B, C không thẳng hàng. b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC. c) Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A. d) Tính các góc của tam giác ABC.

 • Bài 11 trang 81 SGK Hình học 12 Nâng cao

  Cho bốn điểm A(1 ; 0 ; 0), B(0 ; 1 ; 0), C(0 ; 0 ; 1) và D(-2 ; 1 ; -2). a) Chứng minh rằng A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình tứ diện. b) Tính góc giữa các đường thẳng chứa các cạnh đối của tứ diện đó. c) Tính thể tích tứ diện ABCD và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh A.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close