Bài 5 trang 119 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 119 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau :

\(\eqalign{
& A + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow B \cr
& D + NaOH \to E + {H_2}O \cr
& B + {O_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows C \cr
& E + BaC{l_2} \to G \downarrow + F \cr
& C + {H_2}O \to D \cr} \)               

Trong đó B, C là các oxit axit, E là một muối tan.

Lời giải chi tiết

Ta có:

A: S;           B: SO2  

C: SO3                        D: H2SO4

E: Na2SO4               G: BaSO4                     F: NaCl

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \underbrace S_A\,\,\, + \,\,\,\,{O_2}\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\underbrace {S{O_2}}_B \cr
& \underbrace {{H_2}S{O_4}}_D\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\, \to \,\,\,\underbrace {N{a_2}S{O_4}}_E\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& 2\underbrace {S{O_2}}_B\,\,\, + \,\,\,{O_2}\,\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows \,2\underbrace {S{O_3}}_C \cr
& \underbrace {N{a_2}S{O_4}}_E\,\,\, + \,\,\,BaC{l_2}\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {BaS{O_4}}_D \downarrow \,\,\, + \,\,\,2\underbrace {NaCl}_F \cr
& \underbrace {S{O_3}}_C\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}O\,\,\,\, \to \,\,\underbrace {{H_2}S{O_4}}_D \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close