Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 52

  Có hai thanh sắt phi 18: thanh thứ nhất dài 2 m có khối lượng là 4 kg; thanh thứ hai dài 5 m có khối lượng là 10 kg. Em có nhận xét gì về tỉ số giữa khối lượng của thanh sắt thứ nhất và khối lượng của thanh sắt thứ hai với tỉ số giữa chiều dài của thanh sắt thứ nhất và chiều dài của thanh sắt thứ hai?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 52, 53

  So sánh hai tỉ số ...Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục II trang 53, 54

  a) Cho tỉ lệ thức 6/10=-9/-15. So sánh tích hai số hạng 6 và -15 với tích hai số hạng 10 và -9 Tìm số x trong tỉ lệ thức sau: (-0,4) : x = 1,2 : 0,3

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 54

  Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không? a) 3,5 : (-5,25) và (-8) : 12

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 54

  Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 54

  Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ bốn số sau: 1,5; 2; 3,6; 4,8.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 54

  Trong giờ thí nghiệm xác định trọng lượng, bạn Hà dùng hai quả cân 100 g và 50 g thì đo được trọng lượng tương ứng là 1 N và 0,5 N a) Tính tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai; tỉ số giữa trọng lượng tương ứng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai. b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 54

  Người ta pha nhiên liệu cho một loại động cơ bằng cách trộn 2 phần dầu với 7 phần xăng. Hỏi cần bao nhiêu lít xăng để trộn hết 8 lít dầu theo cách pha nhiên liệu như trên?

  Xem lời giải