Bài 4 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Một hợp chất khí X ( có mùi khai) có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,36%N, còn lại là H. Hãy tìm công thức hóa học của khí X, biết hợp chất X có tỉ khối với không khí là 0,586.

Lời giải chi tiết

\({d_{X/kk}} = {{{M_X}} \over {29}} = 0,586\)\( \Rightarrow {M_X} = 17\,\,(g/mol)\)

Đặt công thức của khí X là NxHy

\(\eqalign{  & \% {m_N} = {{x.{M_N}} \over {{M_X}}} \cdot 100\cr& \Rightarrow 82,36 = {{x.14} \over {17}} \cdot 100 \Rightarrow x = 1  \cr  & {M_X} = 14x + y \Rightarrow 17 = 14.1 + y\cr& \Rightarrow y = 3 \cr} \)

Công thức hóa học của X là NH3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close