Bài 4 trang 21 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 21 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Để điều chế axit sunfurơ, An đốt cháy hoàn toàn 1 gam lưu huỳnh trong bình khí oxi dư và cho vào bình chứa 50 ml nước, lắc đều. Hỏi dung dịch axit An thu được có nồng độ mol là bao nhiêu? Giả sử các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn với hiệu suất 100% . Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {n_S} = {{{m_S}} \over {{M_S}}} = {1 \over {32}} = 0,03125\,mol \cr
& {V_{{H_2}O}}\, = 50\,ml\, = \,0,05(l) \cr} \)

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,S\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{O_2}\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,S{O_2}\,\,\,\,\,\,\,(1) \cr
& 0,03125\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,03125\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình (1):   

\(\eqalign{
& {n_{S{O_2}}} = 0,03125\,\,mol \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,S{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}S{O_3}\,\,\,\,\,\,(2) \cr
& 0,03125 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,03125\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình (2): \({n_{{H_2}S{O_3}}} = 0,03125\,mol\)

Thể tích chất khí không đáng kể so với chất lỏng:

\(\eqalign{
& \Rightarrow {V_{{\rm{dd}}\,{\rm{ax}}it}} = {V_{{H_2}O}} = 0,05\,(l) \cr
& \Rightarrow {CM_{{H_2}S{O_3}}} = {{{H_2}S{O_3}} \over {{V_{{\rm{dd}}\,{\rm{ax}}it}}}} = {{0,03125} \over {0,05}} = 0,625\,M \cr} \)

Loigiaihay.com

 

 

Quảng cáo
close