Bài 4 trang 165 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một khung dây có kích thước

Quảng cáo

Một khung dây có kích thước 2cm x 3cm  đặt trong từ trường đều. Khung dây gồm  200 vòng. Cho dòng điện cường độ 0,2A di vào khung dây. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị lởn nhất bằng 24.10-4 N.m. Hãy tính cảm ứng từ của từ trường.

Giải

Khung dây 2cm x 3cm, N = 200 vòng, I = 0,2 (A), momen ngẫu lực từ lớn nhất M = 24.10-4 Nm.

Áp dụng công thức \(M{\rm{ }} = {\rm{ }}NBIS{\rm{ }} = {\rm{ }}NBIab\)

\( \Rightarrow B = {M \over {NIab}} = {{{{24.10}^{ - 4}}} \over {200.0,2.0,02.0,03}} = 0,1\left( T \right)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài