Bài 3 trang 90 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một sợi dây đồng có điện trở

Quảng cáo

Đề bài

Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở 50°C. Điện trở của sợi dây đó ở 100°C là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Ở nhiệt độ t1 = 50°C thì điện trở là R1 = 74 (Ω) ; nhiệt độ t2 = 100°C thì điện trở là R2

Áp dụng công thức: \({R_1} = {R_0}\left( {1 + \alpha {t_1}} \right);\)

\({R_2} = {R_0}\left( {1 + \alpha {t_2}} \right)\)

\( \Rightarrow {{{R_2}} \over {{R_1}}} = {{1 + \alpha {t_2}} \over {1 + \alpha {t_1}}} \Rightarrow {R_2} = \left( {{{1 + \alpha {t_2}} \over {1 + \alpha {t_1}}}} \right){R_1}\)

             \(= \left( {{{1 + 4,{{3.10}^{ - 3}}.100} \over {1 + 4,{{3.10}^{ - 3}}.50}}} \right).74\)

\( \Rightarrow {R_2} = 87\left( \Omega \right)\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài