Bài 3 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các số tự nhiên x sao cho :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số tự nhiên x sao cho :

a) \(x \in B\left( {12} \right)\) và \(22 \le x \le 50\)

b) \(x \;\vdots\; 18\) và \(0 < x \le 50\)

c) \(x \in Ư\left( {28} \right)\) và x > 5

d) \(16 \;\vdots \;x\)

e) \(6\; \vdots\; \left( {x - 1} \right)\)

g) \(14\; \vdots \;\left( {2x + 3} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60; …}

Mà 22 ≤ x ≤ 50, \(x \in B(12)\) . Do đó \(x \in {\rm{\{ }}24;36;48\} \)

b) \(x \;\vdots\; 18 \Rightarrow x \in B(18)\)

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }}0;18;36;54;...{\rm{\} }}\)

Mà 0 < x ≤ 50. Nên \(x \in {\rm{\{ }}18;36\} \)

c) \(x \in \) Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}. Mà x > 5 nên \(x \in {\rm{\{ }}7;14;28\} \)

d) \(16\; \vdots\; x \Rightarrow x \in Ư(16) = {\rm{\{ }}1;2;4;8;16\} \). Do đó \(x \in {\rm{\{ }}1;2;4;8;16\} \)

e) \(6 \;\vdots \;(x - 1) \Rightarrow (x - 1) \in Ư(6) = {\rm{\{ }}1;2;3;6\} \) . Do đó \(x \in {\rm{\{ }}2;3;4;7\} \)

g) \( 14 ⁝ (2x+ 3)\Rightarrow 2x + 3  \in Ư(14)\)

Mà 2x + 3 là số tự nhiên lẻ lớn hơn 1. Do đó \(2x + 3 = 7 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close