Giải bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) \(1^{3,75}\) ; \(2^{-1}\) ; \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}\)

Phương pháp giải:

Cách 1: Đưa về cùng cơ số 2 rồi so sánh số mũ

Cách 2: Tính ra số cụ thể rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

\(1^{3,75}\) ; \(2^{-1}\) ; \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}\)
Ta có: \({1^{3,75}} = 1 = {2^0};{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}} = {2^3}.\)
Có: \( - 1 < 0 < 3 \Rightarrow {2^{ - 1}} < {2^0} < {2^3}\) \( \Rightarrow {2^{ - 1}} < {1^{3,75}} < {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}.\)
Vậy ta sắp xếp được: \({2^{ - 1}};1^{3,75};{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}.\)

Cách khác:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{1^{3,75}} = 1;\\
{2^{ - 1}} = \dfrac{1}{2};\\
{\left( {\frac{1}{2}} \right)^{ - 3}} = {\left( {{2^{ - 1}}} \right)^{ - 3}} = {2^{\left( { - 1} \right).\left( 3 \right)}} = {2^3} = 8
\end{array}\)

Mà: \(\dfrac{1}{2} < 1 < 8 \Rightarrow {2^{ - 1}} < {1^{3,75}} < {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}\)

b) \(98^{0}\) ; \(\left ( \frac{3}{7} \right )^{-1}\) ; \(32^{\frac{1}{5}}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({98^0} = 1;{\left( {\dfrac{3}{7}} \right)^{ - 1}} = \dfrac{7}{3} \approx 2,\left( {33} \right);\) \({32^{\frac{1}{5}}} = {\left( {{2^5}} \right)^{\frac{1}{5}}} = 2.\)

Mà \(1 < 2 < \frac{7}{3} \Rightarrow {98^0} < {32^{\frac{1}{5}}} < {\left( {\dfrac{3}{7}} \right)^{ - 1}}.\)
Vậy thứ tự tăng dần là: \({98^0};{32^{\frac{1}{5}}};{\left( {\dfrac{3}{7}} \right)^{ - 1}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close