Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Quảng cáo

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\; - 2 + \left( { - 6} \right) + 7 - 3  \cr  & b)\; - 5 - 7 - 3 + 7  \cr  & c)\;\left( { - 6} \right) - 4 + 5 - 7 + 12  \cr  & d)\;2 - \left( { - 8} \right) + 10 - 30. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \( - 2 + ( - 6) + 7 - 3 =  - 8 + 7 - 3 \)

\(=  - 1 - 3 =  - 4\)

b) \( - 5 - 7 - 3 + 7 \)

\(= ( - 5 - 3) + ( - 7 + 7)\)

\( =  - 8 + 0 =  - 8\)

c) \(( - 6) - 4 + 5 - 7 + 12\)

\(= ( - 6 - 4 - 7) + (5 + 12) \)

\(=  - 17 + 17 = 0\)

d) \(2 - ( - 8) + 10 - 30 \)

\(= 10 + 10 - 30 = 20 - 30 =  - 10\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close