Bài 3 trang 108 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 108 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau:                        

Lời giải chi tiết

a. Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& (1)\,Fe\, + \,2HCl\,\, \to \,FeC{l_2}\, + \,{H_2} \uparrow \cr
& (2)\,\,FeC{l_2}\, + \,2KOH\, \to \,Fe{(OH)_2}\, + \,2KCl \cr
& (3)\,Fe{(OH)_2}\, + \,{H_2}S{O_4}\text{(loãng)}\, \to \,FeS{O_4}\, + \,2{H_2}O \cr
& (4)\,FeS{O_4}\, + \,Ba{(N{O_3})_2}\, \to \,BaS{O_4} \downarrow \, + \,Fe{(N{O_3})_2} \cr
& (5)\,Fe{(N{O_3})_2}\, + \,Zn\,\, \to \,\,Zn{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Fe \cr
& (6)\,2Fe\, + \,\,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr
& (7)\,\,FeC{l_3}\,\, + \,\,3NaOH\,\, \to \,\,Fe{(OH)_3} \downarrow \, + \,3NaCl \cr
& (8)\,2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr
& (9)\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3CO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,2Fe\, + \,\,3C{O_2} \cr
& (10)\,\,\,3Fe\,\, + \,\,2{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_3}{O_4}\, \cr} \) 

b. Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 4Al\, + \,3{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2A{l_2}{O_3} \cr
& 4A{l_2}{O_3}\,\, + \,\,6HN{O_3}\,\, \to \,\,2Al{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& Al{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,3KOH\,\, \to \,\,Al{(OH)_3} \downarrow \,\, + \,\,3KN{O_3} \cr
& 2Al{(OH)_3}\,\, + \,\,3{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,6{H_2}O \cr
& A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,3BaC{l_2}\,\, \to \,\,3BaS{O_4}\,\, + \,\,2AlC{l_3} \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close