Bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A.HNO3.  

B.H2SO4.  

C.HCl.

D. HF.

Lời giải chi tiết

Dung dịch HF phản ứng với SiO2 có trong thủy tinh

\(Si{O_2}\,\, + \,\,\,4HF\,\, \to \,Si{F_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O\)

Do đó, không thể dùng bình thủy tinh để đựng dung dịch HF

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close