Bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau :

\(Si{O_2}\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow N{a_2}Si{O_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow {H_2}Si{O_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Si{O_2}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow Si{F_4}\)

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& (1)\,\,Si{O_2}\,\,\, + \,\,2NaOH\,\text{(đặc)}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}Si{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& (2)\,\,N{a_2}Si{O_3}\,\,\, + \,\,\,C{O_2}\, + \,\,{H_2}O\,\, \to \,\,\,{H_2}Si{O_3}\,\, + \,\,N{a_2}C{O_3} \cr
& (3)\,\,\,{H_2}Si{O_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Si{O_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2}O \cr
& (4)\,\,\,Si{O_2}\,\, + \,\,\,4HF\,\, \to \,Si{F_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close