Giải bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12

Tính α + β, α - β, biết:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính \(α + β, α - β\), biết:

LG a

a) \(α = 3, β = 2i\)

Phương pháp giải:

\(\begin{array}{l}
\left( {a + bi} \right) + \left( {c + di} \right) = \left( {a + c} \right) + \left( {b + d} \right)i\\
\left( {a + bi} \right) - \left( {c + di} \right) = \left( {a - c} \right) + \left( {b - d} \right)i
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(α + β = 3 + 2i\), \(α - β = 3 - 2i\)

LG b

b) \(α = 1- 2i, β = 6i\).

Lời giải chi tiết:

\(α + β = 1 -2i+ 6i=1+4i\)

\( α - β = 1-2i-6i=1 - 8i\)

LG c

c) \(α = 5i, β = -7i\)

Lời giải chi tiết:

\(α + β = 5i+(-7i)=-2i\)

\( α - β = 5i-(-7i)=12i\)   

LG d

d) \(α = 15, β = 4- 2i\)

Lời giải chi tiết:

\(α + β =15+4-2i= 19 - 2i\)

\(α - β =15-(4-2i)= 11 + 2i\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close