Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 10 vbt Địa lí 6, Quan sát ba lược đồ (hình 6,7,8) dưới đây: Hãy nêu những khu vực được thể hiện trong ba lược đồ (hình 6,7,8) và những nội dung chủ yếu được biểu hiện trong từng lược đồ bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 12 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 12 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 9 và hình 10 a) Cho biết hai lược đồ này có những điểm gì khác nhau?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 13 vbt Địa lí 6, Em hãy hoàn thành sơ đồ:

Gửi bài Hỏi bài