Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 66

  Hát và vận động theo lời một bài hát về thực vật, động vật

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 66

  1. Quan sát và cho biết hai hình dưới đây có điểm gì khác nhau. Vì sao có sự khác nhau đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của thực vật và động vật tiếp tục bị tàn phá? 2. Những việc làm trong từng hình sau có tác hại gì đối với môi trường sống của thực vật và động vật?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động khám phá trang 68

  Quan sát và kể tên việc làm trong mỗi hình sau. Những việc làm đó mang lại lợi ích gì cho môi trường sống của thực vật và động vật?

  Xem lời giải
 • Hoạt động thực hành trang 69

  1. Lựa chọn thẻ chữ và hoàn thành sơ đồ về những việc làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật theo mẫu sau: 2. Hãy viết các việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật theo gợi ý sau:

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 70

  1. Em sẽ nói và làm gì trong những tình huống sau? 2. Hãy tìm hiểu về những việc làm của người dân địa phương em làm cho môi trường sống của thực vật và động vật bị thay đổi.

  Xem lời giải