Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 55 sgk Địa lí lớp 10

  Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ. Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới

 • pic

  Bài 2 trang 55 sgk Địa lí lớp 10

  Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu. a) Đọc các biểu đồ.b) So sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài