Bài 10 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp . Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc H và một phần tử thuộc P.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp \(H = \left\{ {11;12;13} \right\}\) và \(P = \left\{ {a,b} \right\}\). Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc H và một phần tử thuộc P.

Lời giải chi tiết

\(\{11; a\}, \{11; b\}, \{12; a\}, \{12; b\}, \) \(\{13; a\},\{13; b\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close