Bài 1 trang 37 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 37 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây về oxit là đúng?

A. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

B. Oxit tác dụng với nước tạo thành axit hoặc bazơ tương ứng.

C. Oxit bazơ tan được trong dung dich axit tạo thành muối và nước.

D. Muối và nước chỉ được tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazơ và dung dịch axit.

Lời giải chi tiết

Một số oxit axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối

\(C{O_2}\, + \,CaO\,\, \to \,CaC{O_3}\)

\(C{O_2}\,\, + \,F{e_2}{O_3}\, \to \) không phản ứng

⇒ Phát biểu A sai

Oxit trung tính không tác dụng với nước

⇒ Phát biểu B sai

Oxit bazo tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

⇒ Phát biểu C đúng

Muối và nước có thể tạo thành từ phản ứng giữa oxit bazo và dung dịch axit, oxit axit và dung dịch bazo, axit và bazo

\(\eqalign{
& CuO\, + \,2HCl\,\, \to \,\,CuC{l_2}\, + {H_2}O \cr
& C{O_2}\, + \,2NaOH\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + {H_2}O \cr
& HCl\, + Na{\rm{OH}}\, \to \,NaCl\, + \,{H_2}O \cr} \)

 ⇒ Phát biểu D sai

Vậy chọn đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close