Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 90

  Trên mặt đồng hồ ở Hình 1, quan sát hai góc: góc tạo bởi kim giờ và kim phút; góc tạo bởi kim phút và kim giây.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 90, 91, 92

  Cho đường thẳng xy. Từ một điểm O trên đường thẳng xy, ta vẽ hai tia Oz và Ot như Hình 2. a) Lấy điểm A bất kì trên tia Oz (A khác O), lấy điểm B bất kì trên tia Ot (B khác O), vẽ đoạn thẳng AB. b) Đoạn thẳng AB có cắt đường thẳng xy hay không?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục II trang 92, 93

  Tìm tổng số đo của góc...Quan sát hai góc xOt và yOt ở Hình 10, trong đó Ox và Oy là hai tia đối nhau. a) Hai góc xOt và yOt có kề nhau không?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục III trang 93, 94

  Quan sát hai góc xOz và yOt ở Hình 13, trong đó, Ox và Oy là hai tia đối nhau, Oz và Ot cũng là hai tia đối nhau và cho biết: a) Cạnh Ox của góc xOz là tia đối của cạnh nào của góc yOt. b) Cạnh Oz của góc xOz là tia đối của cạnh nào của góc yOt.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 94, 95

  a) Tìm hai góc kề nhau trong mỗi hình 18a, 18b: b) Tìm hai góc kề bù ở Hình 19. c) Tìm hai góc đối đỉnh trong mỗi hình 20a, 20b, 20c, 20d:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 95

  Quan sát Hình 21 và chỉ ra: a) Hai góc kề nhau; b) Hai góc kề bù (khác góc bẹt) ; c) Hai góc đối đỉnh( khác góc bẹt và góc không).

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 95

  Tìm số đo: a) Góc mOp trong Hình 22a; b) Góc qPr trong Hình 22b; c) x,y trong Hình 22c.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 95

  Hình 23 là một mẫu cửa có vòm tròn của một ngôi nhà. Nếu coi mỗi thanh chắn vòm cửa đó như một cạnh của góc thì các thanh chắn đó tạo ra các góc kề nhau. Theo em, mỗi góc tạo bởi hai thanh chắn vòm cửa đó khoảng bao nhiêu độ?

  Xem lời giải