Quảng cáo
  • Câu 1 trang 49 SBT địa 6

    Giải câu 1.a trang 49 SBT địa 6, Tại sao người ta không dùng độ cao tuyệt đối để làm căn cứ phân loại đồi?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo