Quảng cáo
 • pic

  Phonetics - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Do you think the tone of voice goes up or down at the end? Draw rising or falling arrows in the responses (B). Then practise reading the short conversations.Bạn cho rằng các câu trả lời dưới đây cần lên hay xuống giọng? Đánh dấu bằng các mũi tên lên xuống cho các câu B. Luyện tập với bạn bè.

 • pic

  Vocabulary & Grammar - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Speaking - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversati with your partner. Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.

 • pic

  Reading - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Read the paragraph and choose the most suitable answer A, B, C or D for each of the gaps. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.

 • pic

  Writing - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  For each of the sentences below, write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the given word. This word must not be altered in any way. Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. Sử dụng từ gợi ý.

 • pic

  Test Yourself 3 - Kiểm tra cá nhân 3 -

  Complete the short conversations below with phrases/questions from the box. Then mark with the correct tone using falling, rising, or falling-rising arrows. (1 p) Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các cụm từ/câu hỏi cho trước. Ký hiệu bằng mũi tên lên, xuống để đánh dấu âm điệu.

Gửi bài