Unit 3. Our friends - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success

Complete and say. Find and circle six names. Look, complete and read. Read and match. Make sentences. Ask and answer. Read and complete. Look and write. Draw and write about your friend.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A Bài 1

1. Complete and say. 

(Hoàn thành và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. That (cái kia,cái đó)

b. Thank (cảm ơn)

A Bài 2

2. Find and circle six names.

(Tìm và khoanh tròn vào 6 tên gọi.)

Lời giải chi tiết:

A Bài 3

3. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành, và đọc.)

Phương pháp giải:

- This is ____. (Đây là ____.) 

- That's ____. (Kia là ____.) 

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. This is Ms Hoa. (Đây là cô Hoa.)

2. That’s Mr Long. (Đó là thầy Long.)

3. Mai: Is this Mary? (Đây là Mary phải không?)

    Nam: Yes, it is. (Đúng vậy.)

4. Mai: Is that Bill? (Đó là Bill phải không?)

    Nam: No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

B Bài 1

1. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

- This is ____. (Đây là ____.) 

- That's ____. (Kia là ____.) 

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 –c

3 – a

4  - b

1-d

This is Mary. (Đây là Mary.)

Hi, Mary. (Chào, Mary.)

2-c

That’s Bill. (Đó là Bill.)

Hello, Bill. (Xin chào, Bill.)

3-a

Is this Mai? (Đây là Mai phải không?)

Yes, it is. It’s Mai. (Đúng vậy. Đây là Mai.)

4-b

Is that Minh? (Đó là Minh phải không?)

No, it isn’t. It’s Nam. (Không, không phải. Đó là Nam.)

B Bài 2

2. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành, và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. This is Lucy. (Đây là Lucy.)

2. That is Minh. (Đó là Minh.)

3. Is this Mr Long? (Đây là thầy Long phải không?)

4. Is that Ms Hoa? (Đó là cô Hoa phải không?)

B Bài 3

3. Make sentences. 

(Đặt câu.)

1. Ms Hoa / this / Is 

_______________________?

3. that / Is / Linh 

_______________________?

2. it / Yes / is

_____, _________________.

4. isn't / No / it

_____, _________________.

Phương pháp giải:

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. Is this Ms Hoa? (Đây là Ms Hoa phải không?)

2. Yes, it is. (Đúng vậy.)

3. Is that Linh? (Đó là Linh phải không?)

4. No, it isn’t. (Không, không phải.)

C

Ask and answer.

(Đọc và nói.)

Phương pháp giải:

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

a. Is this Bill? (Đây là Bill phải không?)

    Yes, it is. (Đúng vậy.)

b. Is that Lucy? (Đó là Lucy phải không?)

    No, it isn’t. It’s Mary. (Không, không phải. Đó là Mary.)

D Bài 1

1. Read and match.

 (Đọc và nối)

1. Mai: This is Mary.

    Ms Hoa: Hi, Mary.

2. Ms Hoa: Is that Bill?

   Mai: No, it isn't. It's Ben.

Lời giải chi tiết:

1-b

Mai: This is Mary. (Đây là Mary.) 

Ms Hoa: Hi , Mary. (Chào Mary.)

2-a

Ms Hoa: Is that Bill? (Đó là Bill phải không?)

Mai: No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

D Bài 2

2. Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Lời giải chi tiết:

This is Mary. That is Bill. And this is Mai, my friend. That is Ms Hoa, my teacher.

(Đây là Mary. Đó là Bill. Và đây là Mai, bạn của tôi. Đó là cô Hoa, cô giáo của tôi.)

E Bài 1

1. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1.  This is Nam. (Đây là Nam.)

2. That is Ms Hoa. (Đó là cô Hoa.)

3.This is Lucy. (Đây là Lucy.)

4. That is Mr Long. (Đó là thầy Long.)

E Bài 2

 2. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Is this Mai? (Đây là Mai phải không?)

    B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

2. A: Is this Ben? (Đây là Ben phải không?)

    B: No, it isn’t. (Không, không phải.)

3. A: Is that Mary? (Kia là Mary phải không?)

    B: Yes, it is. (Đúng, đúng vậy.)

4. A: Is that Linh? (Kia là Linh phải không?)

    B: No, it isn’t. (Không, không phải.)

E Bài 3

3. Draw and write about your friend.

(Vẽ và viết về bạn của bạn.)

Lời giải chi tiết:

This is Anna, my friend. (Đây là Anna, bạn của mình.)

Quảng cáo
close