Quảng cáo
 • pic

  Ngữ pháp: Unit 18 - What are you doing?

  Khi trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go (đi), come (đến), leave (rời khỏi), arrive (đến nơi), move (di chuyển), have (có)... thì không cần dùng các trạng từ chỉ thời gian. Ex: Don't come early. We are having a nice party.

 • pic

  Lesson 1 - Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) I'm home. Where are you, Hoa? Mình ở nhà. Bạn ở đâu vậy Hoa?I'm in my room.Mình ở trong phòng mình. b) What are you doing?Bạn đang làm gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Lesson 2 - Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) Where's Peter?Peter ở đâu? He's in the room. Cậu ấy ở trong phòng ạ. b) What's he doing there?

 • pic

  Lesson 3 - Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Bài 4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Gửi bài Gửi bài