Quảng cáo
 • Việt Bắc (tiếp theo)

  Soạn bài Việt Bắc (tiếp theo) - Ngữ Văn 12. Câu 1. Nêu rõ nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng đại từ xưng hô "mình" - "ta" trong bài thơ.

  Xem lời giải
 • Phát biểu theo chủ đề

  Soạn bài Phát biểu theo chủ đề - Ngữ Văn 12. Câu 2. Hãy nêu những yêu cầu của việc phát triển ý kiến.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo